Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy

Rauhankatu 6

15110 LAHTI

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ari Honkasalo, [email protected], +358 45 8050001

 

 3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:ssä toimii Ari Honkasalo, [email protected].

 

4 Rekisterin nimi

Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

 

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta ja sidosryhmiltä Tilaussopimuksella, jossa on heidän totuudenmukainen ja aitoon suostumukseen perustuva suostumuksen anto. Tietoja kerätään asiakassuhdetta ja toimeksiannon suorittamista varten.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille ja sidosryhmille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

 

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja hyödykkeiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n tiedoksi antamaa tietoa.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n  on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n  kumppaneille. Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n  luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n  hallussa olevasta tietokannasta.

 

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Suomen Rakennusasiantuntijat Oy käyttää Google Drive järjestelmää tietojen arkistointiin.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Suomen Rakennusasiantuntijat Oy noudattaa. Suomen Rakennusasiantuntijat Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

 

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy

Ari Honkasalo

Rauhankatu 6

15110 LAHTI

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Suomen Rakennusasiantuntijat Oy poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 9.12.2019.